Akredytacja – typ karnetu przeznaczony dla przedstawicieli mediów. Posiadacza akredytacji obowiązuje regulamin nabywania karnetów i biletów zamieszczony poniżej.

 • Cena akredytacji: 250 zł (z VAT)
 • Sprzedaż trwa od 12 września br. do wyczerpania puli akredytacji, ale nie dłużej niż do 15 października br.
  Należność za akredytację należy wpłacić w ciągu 48 godzin od momentu złożenia zamówienia przy użyciu płatności elektronicznej dostępnej na stronie festiwalu, jedyna dostępna forma płatności to płatność poprzez system Dotpay (przelew/karta).
 • Zakup akredytacji zostanie potwierdzony e-mailem w ciągu 7 dni od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Organizatora.
 • Akredytacje są przyznawane dziennikarzom czynnym zawodowo.
 • Akredytacja jest imienna tzn. zostanie wystawiony na imię i nazwisko podane w formularzu zamówienia. Formularz zamówienia dostępny jest na stronie festiwalu w zakładce „media” oraz pod przyciskiem „kup akredytację”.
 • Zamawiając akredytację należy dołączyć aktualne zdjęcie portretowe w pliku o wielkości nieprzekraczającej 2 Mb, które posłuży do identyfikacji właściciela akredytacji. Brak zdjęcia lub zamieszczenie zdjęcia uniemożliwiającego identyfikację osoby, traktowane będzie jako błąd w zamówieniu i może spowodować unieważnienie zamówienia.
 • Możliwe jest złożenie zamówienia zakupu akredytacji na rzecz osoby trzeciej. Osoba na rzecz której zostało złożone zamówienie zostanie poinformowana za pośrednictwem poczty e-mail o podaniu jej danych osobowych przez Zamawiającego akredytację.
 • Zamawiający może zamówić więcej niż jedną akredytację.
 • Nie można przepisać akredytacji na inną osobę.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży w każdej chwili bez podania przyczyn.
 • Organizator nie przyjmuje zwrotu zakupionych akredytacji.

Odbiór akredytacji

 • Zakupioną akredytację może odebrać wyłącznie osoba, na której nazwisko została wystawiona.
 • Akredytację można odebrać za okazaniem dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem.
 • Akredytację będzie można odebrać za okazaniem dowodu tożsamości lub innego dokumentu ze zdjęciem w Recepcji Media (Kino Nowe Horyzonty, Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21) od 23 października 2017 od godziny 12.00 do 21.00, w dniach od 24 do 29 października od 9.00 do 21.00.
 • Nie będą wydawane duplikaty akredytacji.

Zasady korzystania z karnetu na festiwalu

 • Akredytacja obowiązuje na 8. American Film Festival, który odbędzie się w dniach 25-30 października 2017 w Kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu oraz w innych obiektach festiwalowych.
 • Akredytacja upoważnia do wejścia na wszystkie pokazy filmowe w ramach 8. American Film Festival, na które wcześniej posiadacz akredytacji odebrał bezpłatną wejściówkę w wyznaczonych przez Organizatora kasach Kina Nowe Horyzonty (Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21).
 • Akredytacja uprawnia do udziału w 26 seansach (to największa możliwa do obejrzenia ilość filmów: 5 dni festiwalu x 5 pokazów dziennie + film Otwarcia). Warunkiem dostania się na pokaz filmowy jest wcześniejszy odbiór bezpłatnego biletu (zwanego dalej „wejściówką”) na wybrany film w wyznaczonych przez Organizatora kasach Kina Nowe Horyzonty (Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21).
 • Akredytacja upoważnia do korzystania z Recepcji Media (Kino Nowe Horyzonty, Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 19), wstępu na spotkania z gośćmi festiwalowymi, umówienia się na indywidualne rozmowy z twórcami oraz dostępu do materiałów prasowych (w tym: foto i video) dotyczących festiwalu.
 • Wejściówki będą wydawane do wyczerpania puli i Organizatorzy nie gwarantują możliwości otrzymania wejściówki na każdy pokaz filmowy. Wejściówki są nienumerowane.
 • Odbioru wejściówek można dokonywać w godzinach otwarcia Kina Nowe Horyzonty, od godziny 9.00 dnia poprzedzającego pokaz filmowy do godziny rozpoczęcia danego pokazu filmowego. Kasy będą czynne do godziny rozpoczęcia ostatniego seansu. W dniu 24 października wejściówki będzie można odebrać w godzinach od 12.00 do 20.00.
 • Na seanse otwarcia i zamknięcia należy odebrać bezpłatne wejściówki w wybranych kasach w Kinie Nowe Horyzonty (Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 19A-21). Na seans otwarcia (24 października), wejściówkę należy odebrać 23 października w godzinach 12.00-20.00 bądź 24 października w godzinach do 08.30 do godziny rozpoczęcia seansu otwarcia. Na seans zamknięcia (29 października) wejściówkę można odbierać od 28 października od godziny 08.30 do 29 października do godziny rozpoczęcia seansu zamknięcia. Wejściówki są wydawane do wyczerpania puli miejsc.
 • Właściciel akredytacji może odebrać tylko jedną wejściówkę na określony pokaz filmowy o określonej godzinie w ramach swojej akredytacji.
 • Właściciel akredytacji może odebrać tylko jedną wejściówkę na pokaz filmowy z danego bloku godzinowego w danym dniu. Jako blok godzinowy rozumiane są seanse odbywające się w odstępstwie czasowym nie większym niż 45 minut (np. 18.45 i 19.30 – jeden blok godzinowy).
 • Wejściówka jest ważna tylko z akredytacją. Niemożliwy jest wstęp na seanse tylko za okazaniem wejściówki.
  W przypadku braku możliwości pojawienia się na seansie, na który została odebrana wejściówka, należy ją zwrócić do wyznaczonych kas biletowych w Kinie Nowe Horyzonty. Można tego dokonać najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem seansu.