Zasady sprzedaży karnetów

Ceny karnetów:
– 250 zł (z VAT).

Ceny karnetów dla Posiadaczy Karty Przyjaciół Kina Nowe Horyzonty:
– 235 zł (z VAT).

 • Liczba karnetów jest ograniczona. Sprzedaż karnetów może zakończyć się wcześniej w przypadku wyczerpania puli karnetów.
 • Należność za karnet należy wpłacić w ciągu 48 godzin od momentu złożenia zamówienia zakupu przy użyciu płatności elektronicznej dostępnej na stronie(płatność DotPay).
 • Zakup karnetu zostanie potwierdzony e-mailem w ciągu 7 dni od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Organizatora.
 • Karnet jest imienny tzn. zostanie wystawiony na imię i nazwisko podane w formularzu zamówienia. Formularz zamówienia dostępny jest na stronie festiwalu w zakładce „karnety” oraz pod przyciskiem „kup karnet”.
 • Zamawiając karnet należy dołączyć aktualne zdjęcie portretowe w pliku o wielkości nieprzekraczającej 2 Mb, które posłuży do identyfikacji właściciela karnetu. Brak zdjęcia lub zamieszczenie zdjęcia uniemożliwiającego identyfikację osoby, traktowane będzie jako błąd w zamówieniu i może spowodować unieważnienie zamówienia.
 • Możliwe jest złożenie zamówienia zakupu karnetu na rzecz osoby trzeciej. Osoba na rzecz której zostało złożone zamówienie zostanie poinformowana za pośrednictwem poczty e-mail o podaniu jej danych osobowych przez Zamawiającego karnet.
 • Zamawiający może zamówić więcej niż jeden karnet
 • Nie można przepisać karnetu na inną osobę.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży w każdej chwili bez podania przyczyn.
 • Organizator nie przyjmuje zwrotu zakupionych karnetów.

Odbiór karnetu

 • Zakupiony karnet może odebrać wyłącznie osoba, na której nazwisko został wystawiony.
 • Karnet można odebrać za okazaniem dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem.
 • W przypadku nabycia Karnetu po cenie ulgowej, Uczestnik zobowiązany jest podczas odbioru karnetu do okazania także Karty Przyjaciela Kina Nowe Horyzonty uprawniającej do zniżki. W przypadku nieokazania karty Organizator ma prawo odmówić wydania Karnetu, chyba że Uczestnik dokona dopłaty do pełnej ceny Karnetu.
 • Karnety można odbierać w Kinie Nowe Horyzonty, w Punkcie Obsługi Uczestnika (ul. Kazimierza Wielkiego 19A- 21, Wrocław) od 23 października 2017r. od godziny 12.00 do 21.00. W pozostałe dni w godzinach 09.00-21.00.
  Nie będą wydawane duplikaty karnetów.

Zasady korzystania z karnetu na festiwalu

 • Karnet upoważnia do wejścia na wszystkie pokazy filmowe w ramach 8. American Film Festival.
 • Warunkiem dostania się na pokaz filmowy jest wcześniejszy odbiór bezpłatnego biletu (zwanego dalej „wejściówką”) na wybrany film w wyznaczonych przez Organizatora kasach Kina Nowe Horyzonty.
 • Wejściówki będą wydawane do wyczerpania puli i Organizatorzy nie gwarantują możliwości otrzymania wejściówki na każdy pokaz filmowy.
 • Wejściówki są nienumerowane.
 • Na seanse otwarcia i zamknięcia należy odebrać bezpłatne wejściówki w wybranych kasach w Kinie Nowe Horyzonty (Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 19A-21). Na seans otwarcia (24 października), wejściówkę należy odebrać 23 października w godzinach 12.00-20.00 bądź 24 października w godzinach do 08.30 do godziny rozpoczęcia seansu otwarcia. Na seans zamknięcia (29 października) wejściówkę można odbierać od 28 października od godziny 08.30 do 29 października do godziny rozpoczęcia seansu zamknięcia. Wejściówki są wydawane do wyczerpania puli miejsc.
 • Odbioru wejściówek na pozostałe filmy można dokonywać w godzinach otwarcia Kina Nowe Horyzonty, od godziny 8.30 dnia poprzedzającego pokaz filmowy do godziny rozpoczęcia danego pokazu filmowego, w wyznaczonych kasach kina. Kasy będą czynne do godziny rozpoczęcia ostatniego seansu.
 • Niemożliwy jest odbiór wejściówki dla osoby trzeciej za okazaniem upoważnienia.
 • Właściciel karnetu może odebrać tylko jedną wejściówkę na określony pokaz filmowy o określonej godzinie w ramach swojego karnetu.
 • Właściciel karnetu może odebrać tylko jedną wejściówkę na pokaz filmowy z danego bloku godzinowego w danym dniu. Jako blok godzinowy rozumiane są seanse odbywające się w odstępstwie czasowym nie większym niż 45 minut (np. 18.45 i 19.30 – jeden blok godzinowy).
 • Wejściówka jest ważna tylko z karnetem.
 • Niemożliwy jest wstęp na seanse tylko za okazaniem wejściówki.
 • W przypadku braku możliwości pojawienia się na seansie, na który została odebrana wejściówka, należy ją zwrócić do wyznaczonych kas biletowych w Kinie Nowe Horyzonty. Można tego dokonać najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem seansu.
 • Osoby spóźnione nie będą wpuszczane na seans